+ + Nach geschafftem Klassenerhalt: Trainer Kayis verkündet Rücktritt – Bachschuster übernimmt! + + Aha schafft Klassenerhalt, verzichtet aber auf Ligaverbleib + + Aha – Gnotzheim/Dittenheim 3:3 // Aha II – Gnotzheim/Dittenheim II 1:1 + +